Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dla kogo ten kierunek?

0
282
Peda­go­gika przed­szkolna i wcze­snosz­kolna

Peda­go­gika to zespół nauk o sze­roko poję­tym wycho­wa­niu. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna sku­pia się przede wszyst­kim na potrze­bach dzieci i ich pra­wi­dło­wym roz­woju. Jeżeli lubisz dzieci i chcesz nauczyć się, w jaki spo­sób naj­le­piej z nimi pra­co­wać to ten kie­ru­nek jest dla Cie­bie.

Kie­ru­nek peda­go­gika wcze­snosz­kolna i przed­szkolna

To kie­ru­nek stu­diów skie­ro­wany do osób, które są zain­te­re­so­wane pracą w cha­rak­te­rze nauczy­ciela w przed­szkolu lub w niż­szych kla­sach szkoły pod­sta­wo­wej.

Studia pedagogiczne na tym kie­runku pozwa­lają zdo­być sze­roką wie­dzę, odpo­wied­nie kom­pe­ten­cje i spe­cy­ficzne umie­jęt­no­ści potrzebne do sku­tecz­nej edu­ka­cji dzieci. Głów­nym celem kształ­ce­nia na uczel­ni jest przy­go­to­wa­nie teoretyczne i praktyczne w zakre­sie odkry­wa­nia i roz­wi­ja­nia moż­li­wo­ści edu­ka­cyj­nych dzieci.

Osoba chcąca stu­dio­wać na tym kie­runku, powinna czuć powo­ła­nie do wyko­ny­wa­nia tego bar­dzo odpo­wie­dzial­nego zawodu, a zara­zem odczu­wać empa­tię, życz­li­wość i wyro­zu­mia­łość do wycho­wan­ków.

Przedmioty reali­zo­wane w cza­sie zajęć

Na tym kie­runku stu­diów zapo­zna­jemy się z przedmio­tami doty­czą­cymi:

 • bio­me­dycz­nych pod­staw roz­woju czło­wieka;
 • meto­dyki pracy z dziec­kiem auty­stycz­nym;
 • meto­dyki edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej;
 • meto­dyki edu­ka­cji przed­szkol­nej;
 • pod­stawami edu­ka­cji infor­ma­tycz­nej;
 • psy­cho­lo­gią roz­woju;
 • psy­cho­lo­gią pro­ce­sów poznaw­czych;
 • teo­riami edu­ka­cji inte­gra­cyj­nej i włą­cza­ją­cej;
 • współ­cze­snymi kon­cep­cjami edu­ka­cyj­nymi;
 • zdo­by­wa­niu umie­jęt­no­ści aka­de­mic­kich.

Pedagogika przedszkolna, jak i wczesnoszkolna ma program zajęć tak przy­go­to­wany, żeby jak naj­le­piej przy­go­to­wać absol­wenta do pracy w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych.

Wie­dza i kwa­li­fi­ka­cje przy­szłego absol­wenta

Po ukoń­cze­niu nauki zyskasz:

 • pełne kwa­li­fi­ka­cje upraw­nia­jące do pracy w przed­szkolu i w kla­sach I-III szkoły pod­sta­wo­wej.
 • nabę­dziesz aktu­alną wie­dzę i potrzebne kom­pe­ten­cje nauczycielskie;
 • nauczysz się dia­gno­zo­wa­nia, okre­śla­nia potrzeb oraz wspo­ma­ga­nia roz­woju dzieci;
 • zapo­znasz się z zasa­dami i orga­ni­za­cją pracy szkół, przed­szkoli i innych pla­có­wek nie­pu­blicz­nych, takich jak świe­tlice śro­do­wi­skowe, domy kul­tury czy ośrodki dzien­nego pobytu dla dzieci.

Wybór odpo­wied­niej uczelni

Aktu­al­nie dużo uczelni pro­wa­dzi kształ­ce­nie na tym kie­runku. Renomowana uczelnia WWSZIP prowadzi nabór i zajęcia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Na stro­nie https://wwszip.pl/studia-licencjackie/pedagogika/ uzy­skasz wię­cej infor­ma­cji i odpo­wie­dzi na nur­tu­jące Cię pyta­nia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here