Kto ponosi koszty gwarancji bankowej?

0
128
Kto ponosi koszty gwarancji bankowej?
Kto ponosi koszty gwarancji bankowej?

Kto ponosi koszty gwarancji bankowej?

W dzisiejszym artykule rozmawiamy o jednym z ważnych aspektów bankowości – kto w końcu płaci za gwarancję bankową? Banki oferują różne rodzaje usług finansowych, takich jak pożyczki i konta oszczędnościowe. Jednak przed udzieleniem tych usług często wymagają od swoich klientów wpłaty kaucji lub innej formy zabezpieczenia.

Czym jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to umowne porozumienie między dwoma stronami: beneficjentem (osobą/firmą, która żąda zabezpieczenia) a wystawiającym (bankiem). Głównym celem takiej transakcji jest zapewnienie pewności dla strony korzystającej ze świadczeń drugiej strony. W przypadku problemów czy niewypełnienia warunków umowy przez dłużnika, beneficjent może skorzystać ze zgromadzonego kapitału na rachunku wskazanego jako forma bezpośredniego pokrycia strat wynikających ze szkody.

Jak działają te instrumenty finansowe?

Po pierwsze musimy rozróżnić dwa główne typu gwarancji:

  1. GWARANCJA BANKOWA NA ZLECENIE – jest wystawiana na wniosek klienta (zlecającego) dla beneficjenta. Po spełnieniu określonych warunków umowy, bank wypłaca środki zgromadzone na rachunku zabezpieczającym.
  2. GWARANCJA BANKOWA NIEWYWOŁYWALNA – różni się od poprzedniej tym, że beneficjent nie może żądać natychmiastowej wypłaty środków ze strony banku. W przypadku naruszenia umowy przez dłużnika musi udowodnić swoje roszczenie i uzyskać wyrok sądowy przed skorzystaniem z gwarancji.

Czy tylko kredytobiorcy ponoszą koszty?

Mimo że większość osób uważa, że to głównie kredytobiorcy ponoszą wszystkie koszty gwarancji bankowych, prawda jest taka:

Klient odpowiada za opłatę manipulacyjną

Jest to jedna z podstawowych opłat jaką trzeba uiścić przy składaniu wniosku o otwarcie konta lub pożyczkę. Bank pobiera tę prowizję jako wynagrodzenie za procesowanie dokumentacji oraz analizy ryzyka finansowego wiążącego się ze stosowaniem instrumentów takich jak np.: porozumienia ramowe czy też inne formy współpracy pomiędzy stronami.

Klient ponosi koszty wystawienia gwarancji

Banki pobierają opłatę za wystawienie gwarancji bankowej. Ta kwota jest zwykle naliczana jako procent od wartości udzielonego kredytu lub innej formy usługi finansowej. Należy również pamiętać, że wysokość tej prowizji może różnić się w zależności od rodzaju transakcji oraz ryzyka jakie wiąże się ze świadczeniem danej usługi.

Czy istnieją inne koszty?

Oprócz powyższych opłat manipulacyjnych i prowizorium za wystawienie, mogą pojawić się dodatkowe koszty:

  • Prowizje roczne – niektóre banki obciążają klientów okresowymi płatnościami na rzecz utrzymania gwarancji przez cały czas jej trwania.
  • Dodatkowe żądania dokumentacji – jeśli beneficjent ma specjalne wymagania dotyczące warunków umowy lub informacji dostarczonej przez dłużnika, to może być konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów (np.: raport audytora).
  • Zmiany w umowie – jeśli strony decydują o wprowadzeniu zmian do pierwotnego porozumienia, możliwe są dodatkowe koszty związane z renowacją gwarancji.

Podsumowanie

Koszty gwarancji bankowej nie spoczywają tylko na kredytobiorcach. Bank pobiera opłaty manipulacyjne oraz prowizje za wystawienie i utrzymanie takiej usługi finansowej. Dodatkowo, mogą pojawić się inne kosztowne czynniki, takie jak roczna prowizja czy żądanie dodatkowych dokumentów przez beneficjenta lub zmiany w umowie.

Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować wszystkie warunki finansowe dotyczące gwarancji bankowej i upewnić się, że są one dla nas akceptowalne. Warto również porównać oferty różnych instytucji finansowych aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt gwarancji bankowej ponosi zazwyczaj beneficjent (czyli osoba lub firma, na rzecz której została wystawiona gwarancja).

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here