Kto ma moc ustawodawcza?

0
83
Kto ma moc ustawodawcza?
Kto ma moc ustawodawcza?

Kto ma moc ustawodawcza?

Moc ustawodawcza to jedna z trzech podstawowych funkcji władzy państwowej, obok władzy wykonawczej i sądowniczej. Oznacza ona uprawnienie do tworzenia nowych przepisów prawnych oraz zmiany istniejących.

Podział władzy ustawodawczej

W Polsce moc ustawodawczą posiada parlament, który składa się z dwóch izb – Sejmu i Senatu. To właśnie posłowie i senatorowie mają największe wpływy na proces legislacyjny.

Sejm

Sejm jest izbą niższą polskiego parlamentu. Składa się z 460 posłów wybranych przez społeczeństwo na okres kadencji trwający 4 lata. Poszczególni posłowie reprezentują różne partie polityczne lub działają jako niezależni przedstawiciele narodu.

Funkcje Sejmu:

 1. Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu projektów aktów prawnych;
 2. Zmienianie obowiązujących już przepisów prawa;
 3. Nadanie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej;
  • Ratyfikacja umowy międzynarodowej polega na jej formalnym zatwierdzeniu przez organ państwa, co oznacza przystąpienie do umowy i przyjęcie jej postanowień jako obowiązujących wewnątrz kraju.
 4. Kontrola działań rządu;
 5. Przyjmowanie budżetu państwa;

Senat

Sprawuje funkcje reprezentacyjne oraz kontrolne. Składa się z 100 senatorów wybieranych na okres kadencji trwający 4 lata. Senatorowie są wybierani w głosowaniu powszechnym, jednak sposób ich wyboru różni się od sposobu wyboru posłów do Sejmu.

Funkcje Senatu:

 1. Zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej;
 2. Rozpatrywanie projektów ustaw uchwalonych przez Sejm;
  • Po przyjęciu projektów aktów prawnych przez Sejm zostają one skierowane do dalszych prac legislacyjnych właśnie w Senacie.

 3. Nadanie zgody na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego;
  • Gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (na przykład ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego), decyzja ta musi zostać zaakceptowana również przez Izbę Wyższą parlamentu.

 4. Kontrola działań rządu;

Proces ustawodawczy w Polsce

Tworzenie nowych przepisów prawnych lub zmiana istniejących odbywa się na podstawie konstytucji i zgodnie z określonymi procedurami. Proces ten nazywany jest procesem legislacyjnym.

Inicjatywa ustawodawcza

Prawo do inicjatywy ustawowej mają posłowie, senatorowie oraz Prezydent RP. Oznacza to, że każdy z nich może zgłosić projekt aktu prawnego do rozpatrzenia przez Sejm lub Senat.

Zgłoszenie projektu:

 1. Gdy poseł chce wprowadzić nowe regulacje prawne albo dokonać zmiany obowiązujących już przepisów, musi sporządzić odpowiedni dokument – projekt.
  • Tutaj można skorzystać ze specjalistycznej pomocy radcy prawnego czy też kancelarii adwokackiej w celu przygotowania profesjonalnego tekstu normy prawnej.

 2. Dokument ten zawiera propozycję treści ustawa (czyli planowane postanowienia), uzasadnienie ich potrzebności oraz informacje o autorze (autorach) projektu.

 3. LII>Następnie poseł wnosi swój Projekt ustawy do Sejmu lub Senatu. Projekt musi zostać wpisany na listę projektów legislacyjnych, a następnie skierowany do odpowiedniej komisji sejmowej albo senackiej.
   Każda ustawa przed jej przyjęciem jest najpierw analizowana przez odpowiednią komisję parlamentarną, która bada i ocenia propozycje zawarte w projekcie
 4. Przygotowanie opinii:
  1. LiI>Komisja ma obowiązek przeprowadzić szeroką dyskusję nad projektem oraz wysłuchać ekspertów z danej dziedziny prawa.

   LIII>Po przeanalizowaniu dokumentu Komisia może zgłosić poprawki (zmiany) w treści projektu.
   Listowne zaproszenie dla autorów ustawy jako inicjatora udziału
   Po otrzymaniu takiego zaproszenia poseł powinien stawi się na posiedzeniu komissji celem uzasadnienia swojej propozycji i wyjawienie argumentacji proponowanego rozwiązania
   Dodatkowo jeżeli kolejne osoby są zaangażowane w tworzenie akt prawnych to również są one proszone by pojawili się podczas tych obrad.
   W przypadku od

   Wezwanie do działania: Zapoznaj się z informacjami na stronie https://www.plusmedic.pl/ w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące „Kto ma moc ustawodawczą?”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here